item-image-png

רישום לצרכי מע"מ

פעילות עסקית על אדמת האיחוד האירופי או במדינות שונות בעולם עשויה ליצור חבות רישום לצרכי מע"מ. ישנם מאפייני פעילות ברורים של חברות היוצרים את הצורך ברישום לצרכי מע"מ, כאשר מטרות התהליך הן ציות לחקיקה והבטחת פעילות תקינה ללא עלויות מע"מ מיותרות במדינות אלה.
יורו ואט, בשיתוף חברת VATGlobal – אף היא חברה בקבוצת VAT IT – מציעה שירותים מקיפים של רישום לצרכי מע"מ במדינות האיחוד האירופי ובמדינות נוספות המתירות תהליך זה, לצד ייעוץ מקצועי בנושאי ציות ועמידה בדרישות הרגולציה.

אנשי המקצוע שלנו בתחום מכירים היטב את הדרישות הייחודיות של כל מדינה, וביחד עם החיבור המלא לקבוצה הבינלאומית, מציעים מגוון רחב ומקיף של שירותים:

· פתיחת תיק מע"מ באירופה ובמדינות נוספות
· הגשת דיווחים סטטוטוריים לרשויות המע"מ
· הגשת דיווחים סטטיסטיים לרשויות באיחוד האירופי   
· ניהול תהליכי ביקורת של רשויות מע"מ
· הגשת דיווחים שנתיים לפי הצורך
· ייעוץ מע"מ בינלאומי
· ייצוג פיסקלי

הניסיון הרב של חברת VCE בפרט ושל קבוצת VAT IT בכלל מבטיחים כי השירות שיוענק לחברתם יהיה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, ומעניק לכם ידיעה בטוחה כי הנכם עומדים בדרישות הציות של רשויות המע"מ במדינות השונות.

vce logo2

 EU VAT Rates, Formats & Thresholds